blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu
ok
98
not ok
0
liczba odsłon: 705
Po dłuższej przerwie powraca cykl „Kościoły i związki wyznaniowe w Poznaniu”. Pisałem już o Reformowanym Kościele Katolickim, poznańskich metodystach, muzułmanach i wyznawcach prawosławia, a teraz pora na przedstawienie historii i doktryny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz zarysu dziejów poznańskiego zboru tej wspólnoty.

Początki ruchu adwentystycznego sięgają lat 40. XIX stulecia. Adwentyzm narodził się w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Poznaniu zbór adwentystów powstał już w 1895 r. Wielu poznaniakom adwentyści mogą kojarzyć się ze sklepem ze zdrową żywnością, co jest słusznym skojarzeniem, gdyż dbałość o zdrowie fizyczne jest tym, co zdecydowanie odróżnia ten Kościół od innych. Zatem zapraszam do bliższego zapoznania się z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego.


1. William Miller.


Przebudzenie Adwentowe

Ruch adwentystyczny narodził się w Stanach Zjednoczonych w 1844 r. Jego prekursorem był kaznodzieja William Miller (1782 – 1849). Miller, w młodości deista, później członek Kościoła baptystów, całe życie poświęcił studiom nad Biblią. Badając „Księgę Daniela”, doszedł do wniosku, że prorok ten zapowiedział powrót Chrystusa na ziemię. Proroctwo to miało być zawarte w ósmym rozdziale tej biblijnej księgi i brzmieć: Jeszcze dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków, następnie świątynia odzyska swoje prawa. Miller uznał, że 2300 wieczorów i poranków, to 2300 lat. Na tej podstawie ustalił, że ponowne przyjście Chrystusa nastąpi 22 października 1844 r. Kaznodzieja zyskał spore grono zwolenników, ale kiedy spodziewane wydarzenie nie doszło do skutku, wielu odeszło od niego. Nazwano to wówczas „wielkim rozczarowaniem”. Ci jednak, którzy pozostali, zwrócili się ku Biblii i doszli do wniosku, że data została dobrze obliczona, ale dotyczyła innego wydarzenia. Po 2300 latach Chrystus miał przystąpić do oczyszczenia świątyni, ale nie na ziemi, ale w niebie. Zwolennicy tej interpretacji „Księgi Daniela” nazwali się adwentystami. Nowy związek religijny, który nazwano Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego, ukonstytuował się w 1860 r. Trzy lata później utworzono zręby organizacji Kościoła, powołując tzw. Generalną Konferencję Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Nazwa „adwentyści” oznaczała, że dla członków Kościoła głównym elementem wiary było oczekiwanie na drugi adwent, czyli powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Drugi człon nazwy Kościoła oznaczał, że wierni czczą sobotę, jako dzień święty, a nie niedzielę, jak większość Kościołów chrześcijańskich.


2. Karta przedstawiająca wyliczenia Millera.


Głównymi organizatorami nowego Kościoła byli pastorzy: Hiram Edson, Joseph Bates, Jakub White, a zwłaszcza żona pastora White’a, Ellen G. White, zd. Harmon. Ellen White (1827 – 1915) uchodziła za postać charyzmatyczną i miała duży wpływ na kształtowanie się ruchu adwentystycznego. Wkrótce zasady wiary głoszone przez adwentystów dotarły do Europy i to za sprawą Polaka, Michała Beliny-Czechowskiego (1818 – 1876), byłego duchownego katolickiego i uczestnika polskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego. W 1851 r. udał się do Anglii, gdzie wstąpił do Kościoła baptystów. Następnie wyjechał do USA i tam poznał Jakuba White’a. Pod wpływem jego kazań, przystąpił do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Do Europy powrócił w 1864 r. jako obywatel amerykański i nieformalny misjonarz adwentystów w Europie. Udało mu się założyć ośrodek misyjny w Szwajcarii, skąd idee adwentystyczne przeniknęły do Austrii, Niemczech, Włoch i Rumunii. Misjonarz zmarł w Wiedniu w 1876 r.


3. Michał Belina-Czechowski.


Na ziemiach polskich pierwszy zbór adwentystów powstał w Żarnówku na Wołyniu w 1888 r. W 1893 r. otwarto zbór w Łodzi, a w 1900 w Warszawie. W zaborze pruskim pierwszy zbór adwentystyczny powstał w Poznaniu w 1895 r. W 1903 r. w Bielsku-Białej powstał pierwszy zbór adwentystów w zaborze austriackim. Obecnie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego działa w 204 krajach i zrzesza ok. 15 mln. wyznawców skupionych w ok. 60 tys. zborów, w których działa 40 tys. duchownych i 80 tys. świeckich pracowników. W Polsce liczbę członków Kościoła szacuje się na ok. 10 tys. członków, zrzeszonych w 148 zborach.


Doktryna

Zasady wiary Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zostały ujęte w 27 punktach. Kościół wywodzi się z tradycji protestanckiej, wobec czego stoi na stanowisku chrystocentryzmu, odrzucając kult świętych i Matki Bożej. Maryję uważa się za osobę wyjątkową i godną naśladowania, ale nie uznaję się Jej za Pośredniczkę i Orędowniczkę. Jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Chrystus (Solus Christus). Za podstawę wiary i jedyne jej źródło uważa się Pismo Święte (Sola Scriptura). Adwentyści i ewangelicy w ogóle, odrzucają tradycję kościelną uznawaną za obowiązującą w Kościołach: katolickim i prawosławnym. Tylko wiara, a nie uczynki są podstawą do usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem (Sola fide). Zbawienie zaś człowieka dokonuje się wyłącznie z łaski Boga, a nie jest nagrodą za działanie człowieka (Sola gratia). Oczywiście, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego uznaje dogmat o Trójcy Świętej.


Adwentyści uznają trzy obrzędy religijne: chrzest dorosłych po złożeniu wyznania wiary, Wieczerzę Pańską (pod dwiema postaciami) oraz umywanie nóg na znak pokory i służby. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego dużą wagę przywiązuje do daru proroctwa, który uznaje się za jeden z darów Ducha Świętego. Za osobę obdarzoną tym darem uważa się Ellen G. White, której pisma są ważnym elementem nauki Kościoła. Spowiedź ma charakter indywidualnej modlitwy pokutnej, a nie polega na wyznaniu grzechów duchownemu.


4. Ellen G. White.


Adwentyści wierzą, że cała ludzkość włączona jest w walkę Chrystusa i Szatana (Wielki Bój). Istotnym elementem nauki Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest wiara w bliskie przyjście Chrystusa. Kiedy to nastąpi, sprawiedliwi spośród umarłych zostaną wzbudzeni i wraz ze sprawiedliwymi żyjącymi, wzięci do nieba. Rozpocznie się tysiącletnie panowanie Chrystusa, a ziemia będzie pusta. Po upływie tysiąca lat, Chrystus powróci ponownie, a niesprawiedliwi powstaną z martwych i wspólnie z Szatanem wyruszą przeciwko Chrystusowi i sprawiedliwym. Następnie Szatan i niesprawiedliwi zostaną zniszczeni, a Chrystus zamieszka wraz ze sprawiedliwymi w Nowej Ziemi.Dniem świętym w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego jest sobota, a nie niedziela. W tym dniu należy powstrzymać się od wszelkich prac. Adwentyści tłumaczą to tym, że sam Chrystus nakazywał czcić szabat i pierwsi chrześcijanie również to czynili. Tym, co odróżnia adwentystów od innych chrześcijan, jest troska o zdrowie. Uważają oni, że ciało jest świątynią Boga i dbanie o zdrowie jest powinnością chrześcijanina. Adwentyści nie piją alkoholu, nie palą tytoniu i nie biorą narkotyków. Promują zdrowy tryb życia, a wśród członków Kościoła nie brakuje wegetarian i wegan. Przy wielu zborach prowadzi się sklepy ze zdrową żywnością.


Regulacje dotyczące życia wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

W Kościele Adwentystów Dnia Siódmego dokonuje się chrztu wyłącznie osób dorosłych, które są świadome swej wiary. Chrzest powinien być poprzedzony nauką zasad wiary, pokutą, zmianą postępowania i publicznym wyznaniem wiary. Niemowlętom udziela się błogosławieństwa, ale chrzci wyłącznie osoby dorosłe. Chrzest odbywa się poprzez zanurzenie całego ciała w wodzie. Zazwyczaj dokonuje się go w basenach chrzcielnych, a tam gdzie brak takich basenów, w naturalnych zbiornikach wodnych: rzekach, jeziorach, itp. Członkowie Kościoła zobowiązani są przekazywać 10% swoich dochodów na cele związane z działalnością Kościoła.


Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie popiera małżeństw międzywyznaniowych. Przestrzeganie zaleceń religijnych, ustalanie sposobów spędzania wolnego czasu, kształcenia dzieci itd., może być problemem, jeśli małżonkowie nie są jednego wyznania lub jedno z nich jest niewierzące. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego dopuszcza rozwody jako ostateczność, ale tylko w przypadku cudzołóstwa i wszeteczeństwa. Kościół za niewłaściwe uznaje wolne związki. Każdy związek kobiety i mężczyzny powinien zakończyć się małżeństwem. Adwentyści za niedopuszczalne uznają związki i stosunki homoseksualne, ale nie potępiają i nie odrzucają osób o skłonnościach homoseksualnych.


Stosunek Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego do aborcji jest złożony. Kościół stara się przekazać wiernym wskazówki co do postępowania w danej sytuacji, ale nie chce zajmować miejsca sumienia poszczególnych osób. Ostateczna decyzja co do przerwania ciąży powinna należeć do kobiety. Każda forma nacisku na kobietę traktowana jest jako pogwałcenie jej wolności osobistej. Zasadniczo, kiedy aborcja wynika z wygody czy kontroli urodzenia, Kościół nie znajduje dla niej usprawiedliwienia. Kiedy jednak ciąża jest wynikiem gwałtu, kazirodztwa lub stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, wówczas jest dopuszczalna.


Struktura Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Najwyższym organem Kościoła jest Generalna Konferencja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, czyli światowy zjazd delegatów tego Kościoła odbywający się co 5 lat. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej nosi nazwę Polish Union Conference of Seventh-day Adventists i stanowi część Wydziału Transeuropejskiego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Najniższą jednostką organizacyjną Kościoła jest zbór, grupujący lokalną społeczność wiernych. Zbory łączą się w diecezję, diecezje z kolei połączone są w unie, nad którymi jest Generalna Konferencja. W Polsce istnieją trzy diecezje: Południową - z siedzibą w Krakowie, Zachodnią - z siedzibą w Poznaniu i Wschodnią - z siedzibą w Warszawie. Siedziba najwyższych władz Kościoła (Zjazd Kościoła, Rada Kościoła i Zarząd Kościoła) znajduje się w Warszawie. Status prawny Kościoła w Polsce reguluje Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej.


Duchowni Kościoła (pastorzy) kształcą się w seminariach lub wyższych uczelniach teologicznych. Dzielą się oni na młodszych (nieordynowanych) i starszych (ordynowanych). Kościół utrzymuje się wyłącznie ze składek wiernych. Adwentyści wydają czasopismo „Znaki Czasu”, prowadzą Ośrodek Radiowo-Telewizyjny „Głos Nadziei”, niosą pomoc potrzebującym poprzez Chrześcijańską Służbę Charytatywną, utrzymują Seminarium Duchowne w Podkowie Leśnej (Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna im. Michała Beliny-Czechowskiego) i Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku-Białej. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie wchodzi w skład Światowej Rady Kościołów ani nie jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej, ale jest przyjaźnie nastawiony do innych Kościołów i współpracuje z nimi, choć nie bierze czynnego udziału w ruchu ekumenicznym.


5. Seminarium Duchowne adwentystów w Podkowie Leśnej (WSTH).


Poznański zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Poznański zbór adwentystów jest jednym z najstarszych w Polsce. Powstał już w 1895 r., choć jego początki sięgają roku 1863. W tym roku grupa wiernych pod kierunkiem Juliusza Stangowskiego wydzieliła się ze zboru baptystycznego i nazwała Zborem Chrześcijańsko-Apostolskim. Grupa przyjęła sobotę za dzień święty, postulowała abstynencję od nikotyny i alkoholu, sprzeciwiała się małżeństwom wierzących z  niewierzącymi i wierzyła w szybki powrót Chrystusa na ziemię. Jak widać, zbór Chrześcijańsko-Apostolski wykazywał znaczne podobieństwo do ruchu adwentystycznego. Stangowski zmarł w 1891 r., zbór nie rozpadł się jednak, a w ręce jednego z jego członków wpadł traktat adwentystyczny Jaki dzień święcisz i dlaczego? Grupa postanowiła zwrócić się do adwentystów. W 1894 r. zbór odwiedził pastor Ludwig Richard Conradi, jeden z czołowych prekursorów adwentyzmu i misjonarz w Azji i Afryce. Rok później ukonstytuował się zbór w Poznaniu, składający się z 11 osób z dawnej grupy Stangowskiego. Wkrótce powstały kolejne zbory w zaborze pruskim, m.in. w Szamotułach. Niestety, archiwum dokumentujące dzieje poznańskiej wspólnoty adwentystycznej spłonęło w czasie II wojny światowej. Liczba członków zboru szybko rosła. W 1900 r. było ich 15, a w 1914 r. już 68.


Pierwsza wojna światowa przyniosła rozłam wśród poznańskich adwentystów. Wielu wiernych stanęło przed dylematem: walczyć czy odmówić służby wojskowej? Kościół Adwentystów Dnia Siódmego zajął stanowisko umiarkowane, czemu sprzeciwiła się część pacyfistycznie nastawionych wiernych. Oddzielili się oni od Kościoła i stworzyli Kościół Reformowany Adwentystów Dnia Siódmego, którego zbór znajduje się również w Poznaniu.


6. Poznański zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Poznański zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego znajduje się przy ul. Zeylanda 11. W tym samym budynku mieści się także siedziba Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Oprócz działalności duszpasterskiej i misyjnej, poznański zbór prowadzi też Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Stylu Życia „Sięgnij po zdrowie”, kursy biblijne, programy walki z nałogiem nikotynowym, sklep ze zdrową żywnością i kursy kulinarne oraz podejmuje wszelkiego typu inicjatywy promujące zdrowy tryb życia.


Poznań nigdy nie był i nie będzie miastem jednolitym wyznaniowo i narodowościowo. Warto więc poznać inne Kościoły i związki wyznaniowe funkcjonujące w Poznaniu tym bardziej, że niektóre z nich działają w tym mieście już od wielu lat.


Serdecznie dziękuję pastorowi poznańskiego zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Piotrowi Zawadzkiemu za konsultacje podczas pisania tego tekstu.


Źródło:


M. Libiszowska-Żółtkowska, Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce. Mały słownik, Warszawa 2001.


Źródło fotografii:

 

1. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:William_Miller.jpg

2.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Millerite_1843_chart.jpg

3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Micha%C5%82_Belina_-_Czechowski.jpg

4. By User Orlandobrunet on pt.wikipedia [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

5. By Andrzej Błaszczak (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

6. By Radomil (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons


 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Wróbel: a ilu dziś jest adwentystów w Poznaniu?
dodano: Poniedziałek, 2017.03.27 21:12, IP:188.146.16.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Wróbel: a ilu dziś jest adwentystów w Poznaniu?...
Skoro mają własny zbór, to przynajmniej dwóch :)
dodano: Wtorek, 2017.03.28 00:34, IP:185.81.56.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: kocia wiara: ultramontes.pl/omlor_anna_katarzyna.htm ""Chcą wprowadzić na urzędy złych biskupów. Na tym samym miejscu chcą przekształcić katolicki Kościół w luterański zbór" (s. 299). "Kiedy ujrzałam Bazylikę Św. Piotra w stanie ruiny i tylu duchownych uwijających się, potajemnie, nad zniszczeniem Kościoła, byłam tak załamana, że bardzo płakałam błagając żarliwie Jezusa o zmiłowanie" (s. 300)." lekarstwo: epoznan.pl/blogi-blog-213-7996
dodano: Wtorek, 2017.03.28 10:48, IP:83.30.191.XXX
ok
1
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz