blog background
 
Maciej Brzeziński: Poznańskie Historie
historia, zabytki, kultura, ludzie
metka_epoznan
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego
ok
764
not ok
2
liczba odsłon: 2740

Przy ulicy Ogrodowej w Poznaniu znajduje się niewielki, neogotycki kościół p.w. Świętego Krzyża. Został on zbudowany w latach 1885 – 1886 dla potrzeb grupy staroluteran. Obecnie należy on do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, jednego z największych kościołów chrześcijańskich na świecie.

 

Pierwsi metodyści przybyli na ziemie polskie w XIX wieku, natomiast poznańska parafia Kościoła Metodystycznego powstała w okresie międzywojennym. Zapraszam do zapoznania się z historią Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, jego doktryną i dziejami tutejszej parafii. Dzisiejszy artykuł jest drugim z serii „Kościoły i związki wyznaniowe w Poznaniu”, pierwszy został opublikowany w marcu tego roku i poświęcony był Reformowanemu Kościołowi Katolickiemu w Polsce.


Symbol Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, źródło:www.metodyści-poznan.pl


John Wesley

Kościół, nazwany później metodystycznym, wyłonił się z Kościoła anglikańskiego w XVIII wieku, co wiązało się z przebudzeniem religijnym w Kościołach protestanckich, pod wpływem pietyzmu, ruchu religijnego powstałego w XVII wieku. Pietyści wzywali do odrodzenia religijnego i samodoskonalenia, poprzez modlitwę, studiowanie Biblii i działalność charytatywną. Po gwałtownym rozwoju teologii protestanckiej w XVI wieku, już w następnym stuleciu nastąpił pewien zastój, nazwany „protestancką scholastyką”. Odpowiedzią na ten stan był właśnie pietyzm.

 

John Wesley, źródło: Wikimedia.

 

Za ojca metodyzmu uważa się Johna Wesleya (1703 – 1791), anglikańskiego duchownego, teologa i wykładowcę na Oksfordzie. Wesley, wraz ze swoim bratem Charlesem, zebrał wokół siebie grupę młodych ludzi, głównie studentów, których nazwano „świętym klubem”. Grupa ta dążyła do pogłębienia wiary i szukania właściwej drogi ku zbawieniu. Członkowie klubu rygorystycznie przestrzegali obowiązków religijnych, jako pewną „metodę” uzyskania zbawienia, stąd ich przeciwnicy ironicznie nazywali ich „metodystami”. Określenie to jednak bracia Wesley i ich przyjaciele uznali za chlubną i wkrótce tak się nazwali. W latach trzydziestych John Wesley wyruszył w podróż misyjną do kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej, głosząc potrzebę nawrócenia, samodoskonalenia, skupienia się na rozwijaniu osobistej pobożności, poprzez miłosierdzie, samodyscyplinę i reformę obyczajów. Według niego, wiara powinna płynąć z serca i być poparta rozumem. Wiara i dobre uczynki były ważniejsze, niż rytuały. Duży wpływ na poglądy Wesleya miało spotkanie po drodze do Ameryki braci morawskich, grupy religijnej ukształtowanej w XVIII wieku, nawiązującej do doktryny braci czeskich (husytów). Po powrocie do Anglii, Wesley kontynuował swą działalność misyjną i kaznodziejską. Musimy jednak pamiętać, że nie zamierzał on tworzyć nowego Kościoła. Do końca życia uważał się za wiernego syna Kościoła Anglii. Nie mniej jednak, po zwycięstwie amerykańskiej rewolucji i utworzeniu Stanów Zjednoczonych, doszło do utworzenia tam odrębnego Kościoła w 1784 roku, ale nie wypływało to z kwestii doktrynalnej, a jedynie politycznej. Po prostu nowe państwo chciało oddzielić się od macierzystego Kościoła Anglii, który był Kościołem państwowym byłej metropolii.

 

Charles Wesley, brat Johna, źródło: Wikimedia.

 

Doktryna metodyzmu

Metodyzm nawołuje do osobistego nawrócenia i uświęcenia, najważniejsze jest świadectwo życia, a nie rytuały. Metodyści nie przywiązują wagi do sporów dogmatycznych. Podstawą wiary jest oczywiście Biblia, a wyznaniem wiary Kościoła metodystycznego jest wyznanie atanazyjskie i nicejsko-konstantynopolitańskie. Prócz tego metodyści, podobnie jak większość kościołów protestanckich, przyjmują ustalenia dogmatyczne pierwszych czterech soborów powszechnych (nicejskiego I – 325 r., konstantynopolitańskiego I – 381 r., efeskiego – 432 r. i chalcedońskiego – 451 r.). Uwzględnia się także spuściznę Ojców Kościoła, oraz poglądy szesnastowiecznych reformatorów: Marcina Lutra i Jan Kalwina, choć metodyści zdecydowanie odrzucają kalwińską naukę o predestynacji. Przypomnijmy, Jan Kalwin twierdził, że Bóg „z góry” przeznaczył ludzi do zbawiania bądź potępienia. Wesley uważał jednak, że Chrystus umarł na krzyżu za wszystkich, a zatem zbawienie zostało ofiarowane wszystkim ludziom, którzy mogą je przyjąć lub odrzucić, poprzez wiarę i uczynki. Metodyści uznają więc wagę zarówno wiary, jak i uczynków. Jest to zbieżne ze stanowiskiem Kościoła katolickiego. Ponadto metodyści przyjmują tradycję Kościoła anglikańskiego, z którego się wywodzą, co wyrażono w 24 Artykułach Wiary i Zasadach Ogólnych Stowarzyszeń Metodystycznych. Ważne dla Kościoła metodystycznego są także kazania Johna Wesleya i jego Noty do Nowego Testamentu.

 

Jak już wspomniałem, Pismo Święte jest podstawą dla metodystów i wystarczy do zbawienia. Metodyści, podobnie jak katolicy, a w przeciwieństwie do Kościołów starokatolickich i prawosławia, uważają, że Duch Święty pochodzi zarówno od Ojca, jak i Syna. Odrzucają jednak zdecydowanie katolicką naukę o czyśćcu, a także kult świętych, obrazów i relikwii, oraz naukę o odpustach, co zostało wyrażone w XIV Artykule Wiary: Rzymska nauka o czyśćcu, odpustach, kulcie i adorowaniu obrazów i relikwii, oraz wzywaniu świętych jest naiwną i dowolnie wymyślną rzeczą nie potwierdzoną w Piśmie Świętym, sprzeczną ze Słowem Bożym.  


Pomnik Johna Wesley'a, źródło: Wikimedia.


Kościół Ewangelicko-Metodystyczny uznaje tylko dwa sakramenty: chrzest i Wieczerzę Pańską (Komunię Świętą). Pozostałe czynności kościelne, jak konfirmacja (odpowiednik bierzmowania u katolików), ślub, ordynacja (wyświęcanie duchownych) i posługa chorym, uznaje się jedynie za ważne i święte obrzędy, ale nie za sakramenty. Chrztu udziela się niemowlętom, a komunię przyjmuje pod dwoma postaciami. Odrzuca się wiarę w Przeistoczenie i adorację Najświętszego Sakramentu, a o tym, czy podczas komunii wierni przyjmują Ciało i Krew Chrystusa, jest tylko i wyłącznie kwestią ich wiary. Innymi słowy, metodyści nie uznają dogmatu o Przeistoczeniu, ale wierzą, że chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Mówi o tym XVIII Artykuł Wiary: Przeistoczenie, czyli przemiana substancji chleba i wina w Wieczerzy Pańskiej, nie może być udowodniona na Podstawie Pisma Świętego, wypacza istotę sakramentu i było źródłem wielu błędów. Udzielanie, przyjmowanie i spożywanie Ciała Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej dokonuje się w sposób nadprzyrodzony i duchowy. Tym, co sprawia, iż przystępujący do Komunii Św. przyjmuje i spożywa Ciało Chrystusa, jest wiara. Chrystus nie zostawił nakazu przechowywania chleba eucharystycznego, obnoszenia go ani adorowania. Metodyści nie uznają za konieczne przystępowanie do spowiedzi indywidualnej. Można jednak w każdej chwili przyjść do księdza lub któregoś z członków zboru i wyznać swe grzechy.

 

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny nie rozróżnia stopni święceń kapłańskich, istnieje natomiast dwustopniowa ordynacja na diakonów i prezbiterów.  Biskup zaś jest urzędem, nie ordynacją. Na czele zboru (parafii) stoi prezbiter i kolegium zborowe. Zbory łączą się w okręgi (diecezje), na czele których stoją biskupi, wybierani przez konferencje. Naczelną władzę w danym państwie sprawuje Konferencja Generalna, w skład której wchodzą duchowni i świeccy delegaci ze wszystkich zborów. Duchownych Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego nie obowiązuje celibat.

 

Metodyści w Polsce

Pierwsi metodyści pojawili się na ziemiach polskich pod koniec XIX wieku, głównie w Gdańsku, Grudziądzu i Chodzieży, działali jednak przede wszystkim wśród miejscowych Niemców. Po odzyskaniu niepodległości, przybyła do Polski misja Episkopalnego Kościoła Metodystycznego Południa, która zorganizowała pomoc charytatywną dla ludności dotkniętej niedawną wojną, a także założyła klinikę i szkołę językową, gdzie uczono języka angielskiego. W 1921 roku Kościół Metodystyczny został formalnie zarejestrowany, ale nie jako związek wyznaniowy, a jedynie jako organizacja misyjna. Około 1930 roku, było już w Polsce ok. 600 metodystów, a w 1938, już ponad 2500, najwięcej w województwie poznańskim i w okolicach Torunia. W 1924 roku istniały już w Polsce trzy okręgi kościelne: poznańsko-śląski, warszawski i lwowski, a dwa lata później doszło do powołania czwartego – wileńskiego. W 1930 roku, przeprowadzono reformę organizacyjną, łącząc stare okręgi w dwa – zachodni i wschodni, a w roku 1938 utworzono jeszcze trzeci – południowy. Wierni Kościoła Metodystycznego wydawali też własne czasopisma, z których najważniejszy był „Pielgrzym Polski”. Prowadzono też szkoły.

 

Kościół Łaski Bożej w Ostródzie, źródło: Wikimedia.

 

Kościół Metodystyczny szybko podniósł się ze strat wojennych i już w 1945 roku uzyskał podstawę prawną dla swej działalności. Szybko reaktywowano szkołę języka angielskiego, domy pomocy dla osób starszych, oraz kościoły i kaplice. Do Kościoła wstąpili tzw. gromadkarze, czyli polscy mieszkańcy Warmii i Mazur, wyznania ewangelickiego, którzy w okresie zaborów, w obawie przed germanizacją, zrezygnowali z posługi niemieckich pastorów. Ponownie zaczęto wydawać „Pielgrzyma Polskiego”. Niestety, wkrótce metodystów dosięgły prześladowania ze strony władzy ludowej. Oskarżano ich o wysługiwanie się „zachodniemu imperializmowi”. Wielu duchownych i wiernych aresztowano. Sytuacja poprawiła się po październikowym przełomie w 1956 roku. Wznowiono prace parafii, ponownie zorganizowano kursy biblijne, szkoły i działalność charytatywną.

 

Obecnie Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, to ponad 6,5 tys. wiernych w kraju  i 1,5 tys. żyjących w diasporze. Kościół posiada ponad 50 zborów, filiałów i placówek misyjnych. Polska została podzielona na cztery okręgi: 1) Centralny, 2) Południowy 3) Zachodni i 4) Mazurski. Relacje pomiędzy Kościołem a państwem reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Poznańska parafia metodystów

W 1920 roku pojawiła się w Poznaniu misja Południowego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego, która zajęła się niesieniem pomocy miastu zubożałem po I wojnie światowej. Poznańska parafia metodystów powstała formalnie już w 1922 roku, ale trudności z rejestracją nowego Kościoła, o których wyżej wspomniałem, spowodowały, że wspólnota nie posiadała własnego miejsca modlitwy. Modlono się w różnych miejscach, m.in. w wynajętych lokalach na rogu ulic: Garbar i Wielkiej, przy Piekarach, czy przy ulicy Grobla. Bywało, że nabożeństwa odbywały się nawet… na barkach pływających po Warcie. Podczas okupacji metodyści modlili się w domach w warunkach konspiracyjnych.

 

Obecnie pastorem tutejszej parafii, a jednocześnie przewodniczym Rady Zboru jest ks. Jan Ostryk. Jest on także przewodniczącym poznańskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Wcześniej, przez wiele lat na czele oddziału PRE w Poznaniu stał ks. superintendent (biskup) Jan Kus. Warto wspomnieć, że Kościołami członkowskim Oddziału, oprócz Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, są także: Kościół Ewangelicko-Augsburski, Autokefaliczny Kościół Prawosławny i Kościół Polskokatolicki. Poznańska parafia metodystyczna aktywna jest także w Poznańskiej Grupie Ekumenicznej, w skład której wchodzą również Kościoły: Rzymskokatolicki, Prawosławny, Polskokatolicki, Ewangelicko-Augsburski, Zielonoświątkowy i Reformowany Kościół Katolicki w Polsce. Parafia Ewangelicko-Metodystyczna w Poznaniu bierze udział właściwie we wszystkich inicjatywach o charakterze ekumenicznym w naszym regionie. Jak powiedział mi ks. Ostryk: Metodyzm był zawsze otwarty na innych chrześcijan. Powstał bowiem nie jako ruch przeciw komuś lub czemuś, ale jako propozycja świadomego przeżywania chrześcijaństwa. Dlatego zawsze angażował się ekumenicznie. Nie inaczej było i jest w Poznaniu.


Ks. Jan J. Ostryk, źródło: www.metodyści-poznan.pl


Społeczność wiernych jest niezwykle zintegrowana wokół parafii. Pastor i Rada Zboru dokładają wszelkich starań, aby stworzyć jak najsilniejsze więzi pomiędzy członkami tej wspólnoty. Te działania, to przede wszystkim godziny biblijne, spotkania domowe, odwiedziny duszpasterskie i oczywiście niedzielne i świąteczne nabożeństwa, to podstawowe formy naszego życia duchowego. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca po nabożeństwie w sakramentem Stołu Pańskiego mamy spotkanie przy kawie, herbacie i „małym co nieco”. Pragniemy i zachęcamy do współodpowiedzialności za życie duchowe i wzajemną odpowiedzialność „jedni drugich brzemiona noście” (Ga 6,2).

 

Kościół św. Krzyża

Świątynią poznańskiej parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego jest kościół św. Krzyża, znajdujący się przy ul. Ogrodowej. Historia kościoła wiąże się ze wspólnotą staroluterańską. W 1817 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III wprowadził unię administracyjną pomiędzy Kościołami: ewangelicko-augsburskim (luterańskim) i ewangelicko-reformowanym (kalwińskim). Powstał w ten sposób Kościół zwany unijnym. Nie wszyscy wierni jednak podporządkowali się zarządzeniom króla. Kontestatorzy utworzyli odrębny Kościół, zwany Kościołem Ewangelicko-Luterańskim, a potocznie Kościołem Staroluterskim. Początkowo staroluteranie byli dyskryminowani przez władze, a ich wspólnota została uregulowana prawnie dopiero w 1845 roku.

 

Staroluteranie pojawili się w Poznaniu w 1835 roku, ale ich świątynia została zbudowana dopiero w latach 1885 – 86 przy ulicy Ogrodowej. Niewielki, neogotycki kościół św. Krzyża wybudowano wg projektu niemieckiego architekta Bernarda Belowa. Podczas walk o Poznań w 1945 roku, kościół poważnie ucierpiał. Drewniane wyposażenie świątyni zostało rozgrabione przez okolicznych mieszkańców krótko po wojnie, z przeznaczeniem na opał. Zaraz po zakończeniu wojny, poznańska wspólnota metodystyczna podjęła starania o uzyskanie kościoła. Metodyści uzyskali zgodę na objęcie świątyni, oni też odbudowali kościół i 8 czerwca 1947 roku nastąpiło uroczyste otwarcie zboru, na które przybył z USA bp Paweł Garber. Kościół został wyposażony z nowy ołtarz, emporę organową i ławki. Stare organy zostały zstąpione przez fisharmonię, pochodzącą z przełomu XIX i XX wieku.

Kościół św. Krzyża jest bez wątpienia jednym z najważniejszych elementów ulicy Ogrodowej i jej ozdobą. 

 

Kościół Świętego Krzyża, źródło: Wikimedia.

 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia kościoła św. Krzyża i przyjrzenia się bliżej wspólnocie metodystycznej. Ten artykuł jest zaledwie bardzo ogólnym zarysem historii i nauki Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, oraz dziejów jego poznańskiej parafii.

Chciałbym serdecznie podziękować księdzu Janowi Jerzemu Ostrykowi, pastorowi poznańskiego zboru za życzliwą pomoc podczas pisania artykułu.

 

Źródło:

 

W. Gajewski, Jan Wesley i wielkie przebudzenia, http://www.magazyn.ekumenizm.pl/article.php?story=20030818172259794&query=metodyzm

 

J. Gołdych, Kościół staroluterski św. Krzyża przy ul. Ogrodowej, w: Półwiejska i okolica, „Kronika Miasta Poznania”, nr 3, 2007.

 

T. Terlikowski, Założyciela metodyzmu synteza chrześcijaństwa, http://www.magazyn.ekumenizm.pl/content/article/20030427122900259.htm

 

A. Tokarczyk, Trzydzieści wyznań, Warszawa 1987.

 http://www.metodysci-poznan.pl/

 
WASZE KOMENTARZE[1]
~Poznan: Heretycy !
dodano: Niedziela, 2014.06.01 13:32, IP:85.221.178.XXX
ok
1
not ok
26
odpowiedz|usuń
avatarespe: ~Poznan: Heretycy !...
Tak, heretycy ale nawet w tym kościele mają czasami miejsca nawrócenia na wiarę w jednego żywego Boga i przejścia na Katolicyzm. Pan Bóg potrafi znaleźć człowieka w każdej sytuacji. Trzeba tylko umieć Go słuchać.
dodano: Niedziela, 2014.06.01 13:37
ok
9
not ok
61
odpowiedz|usuń
avatarUporekMarcepanowicz: Ten sam p. Ostryk, co kiedyś mieszkał na Winogradach?
dodano: Niedziela, 2014.06.01 16:05
ok
20
not ok
7
odpowiedz|usuń
avatarUporekMarcepanowicz: Dodać należy, że za kościołem na Ogrodowej był kiedyś cmentarz, z czasem przekształcony na park. Kilka lat temu częściowo zabudowany...
dodano: Niedziela, 2014.06.01 16:07
ok
20
not ok
7
odpowiedz|usuń
avatarUporekMarcepanowicz: Napisz coś proszę o cmentarzu ewangelickim, znajdującym się na terenie obecnego Parku Kosynierów. Także częściowo zabudowanego...
dodano: Niedziela, 2014.06.01 16:08
ok
21
not ok
7
odpowiedz|usuń
avatarUporekMarcepanowicz: espe: Tak, heretycy ale nawet w tym kościele mają czasami miejsca nawrócenia na wiarę w jednego żywego Boga i przejścia na Katolicyzm. Pan Bóg potrafi znal...
Pragniesz dla siebie szacunku? Dla swojego światopoglądu? Zacznij szanować innych!
dodano: Niedziela, 2014.06.01 16:09
ok
24
not ok
7
odpowiedz|usuń
~Autor: UporekMarcepanowicz: Pragniesz dla siebie szacunku? Dla swojego światopoglądu? Zacznij szanować innych!...
ty komuchu zasrany,wyrodku społeśczeństwa!Kpisz z religii i jeszcze takie coś wygłaszasz?(autora bloga przepraszam za określenia tego typa,komucha):)
dodano: Niedziela, 2014.06.01 16:43, IP:195.80.129.XXX
ok
8
not ok
16
odpowiedz|usuń
avatarMelaniS: UporekMarcepanowicz: Pragniesz dla siebie szacunku? Dla swojego światopoglądu? Zacznij szanować innych!...
On już kiedyś próbował, ale mu nie wyszło (espe: trzeba się umieć pięknie różnić - 22.03, 15:33).
dodano: Niedziela, 2014.06.01 18:03
ok
13
not ok
7
odpowiedz|usuń
avatarUporekMarcepanowicz: ~Autor: ty komuchu zasrany,wyrodku społeśczeństwa!Kpisz z religii i jeszcze takie coś wygłaszasz?(autora bloga przepraszam za określenia tego typa,komucha):)...
Komuchu zasrany? Wyrodku społeczeństwa? Niby to ja kpię z religii? Twoja wypowiedź jest dobitnym przykładem kpiny z religii. No, chyba, że twoja religia dopuszcza taką postawę wobec drugiego człowieka...
dodano: Niedziela, 2014.06.01 19:46
ok
20
not ok
2
odpowiedz|usuń
avatarespe: UporekMarcepanowicz: Pragniesz dla siebie szacunku? Dla swojego światopoglądu? Zacznij szanować innych!...
Gdybyś doczytał do końca mój post to zauważyłbyś, że wspomniałem w nim. Zdarzają się nawrócenia w tym kościele więc mimo heretyckich założeń Chrystus mimo wszystko w nim działa.
dodano: Niedziela, 2014.06.01 20:17
ok
1
not ok
60
odpowiedz|usuń
avatarUporekMarcepanowicz: espe: Gdybyś doczytał do końca mój post to zauważyłbyś, że wspomniałem w nim. Zdarzają się nawrócenia w tym kościele więc mimo heretyckich założeń Chrystus...
Oj Espe, Espe. Gdybym ciebie nie lubił...
dodano: Niedziela, 2014.06.01 20:19
ok
25
not ok
1
odpowiedz|usuń
avatarespe: UporekMarcepanowicz: Oj Espe, Espe. Gdybym ciebie nie lubił......
W trakcie egzorcyzmów demon wyznał, że "nakręcił" Marcina Lutra by wysąpił z tezami przeciwko Chrystusowi i Jego Kościołowi. Gdybym nie lubił bliźnich to pewnie napisałbym, że sa heretykami i nic ich nie uratuje. Ale tak na szczęście nie jest. Wielu z nich dostępuje Miłosierdzia Bożego, które jest przeogromne.
dodano: Niedziela, 2014.06.01 21:00
ok
3
not ok
68
odpowiedz|usuń
~Autor: espe: Tak, heretycy ale nawet w tym kościele mają czasami miejsca nawrócenia na wiarę w jednego żywego Boga i przejścia na Katolicyzm. Pan Bóg potrafi znal...
A ja dziękuję Bogu za porządnych chrześcijan metodystów, którzy nie głoszą polityki i nie maja przerostu formy nad treścią, tylko skupiają się na Bożym Słowie
dodano: Piątek, 2016.05.20 11:27, IP:95.50.12.XXX
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: espe: W trakcie egzorcyzmów demon wyznał, że "nakręcił" Marcina Lutra by wysąpił z tezami przeciwko Chrystusowi i Jego Kościołowi. Gdybym nie lub...
Dzięki Bogu za ks Marcina Lutra. Gdyby nie on to byś nawet nie miał pojecia o czym się mówi i spiewa podczas mszy.
dodano: Piątek, 2016.05.20 11:31, IP:95.50.12.XXX
ok
0
not ok
5
odpowiedz|usuń
~Autor: espe: W trakcie egzorcyzmów demon wyznał, że "nakręcił" Marcina Lutra by wysąpił z tezami przeciwko Chrystusowi i Jego Kościołowi. Gdybym nie lub...
tak, masz rację. Miłosierdzie jest przeogromne. Bóg pozwala - daje łaskę, że dostrzec Boga wśród dziesiątek kultów, guseł i różnych obrzędów. zwykły człowiek jest zagubiony w tradycji w obrzędach i rożnych pobożnościowych "chrześcijańskich" praktykach. Dzięki Bogu za czyste głoszone Słowo, za przywrócenie prymatu - Ewangelii Świętej
dodano: Piątek, 2016.05.20 11:36, IP:95.50.12.XXX
ok
6
not ok
0
odpowiedz|usuń
~TRYDENTYNA: objawienie Eugenia Ravasio: Odnawiam tu Moją obietnicę, która zawsze będzie spełniana. Oto ona: WSZYSCY CI, KTÓRZY WEZWĄ MNIE IMIENIEM OJCA - CHOĆBY TYLKO JEDEN RAZ - NIE ZGINĄ, ALE PEWNI BĘDĄ ŻYCIA WIECZNEGO RAZEM Z WYBRANYMI. „Boże mój! Teraz widzę, jak Twoja Miłość do mnie, o Panie, była wielka, a ja stale Cię obrażałem tak złym życiem. Nigdy nie myślałem o Tobie, Panie, mój Ojcze, mój Zbawicielu. Ty widzisz teraz wszystko. Proszę Cię, Panie, o wybaczenie mi całego tego zła, które widzisz we Mnie i które wyznaję w zawstydzeniu. Kocham Cię, mój Ojcze i Zbawicielu".
dodano: Piątek, 2016.05.20 12:12, IP:83.5.210.XXX
ok
5
not ok
1
odpowiedz|usuń
~ULTRAMONTAN: ~Autor: Dzięki Bogu za ks Marcina Lutra. Gdyby nie on to byś nawet nie miał pojecia o czym się mówi i spiewa podczas mszy. ...
egzorcyzmy Anneliese Michel: "Lutra myśmy natchnęli a Zwinglego stary lucyfer"
dodano: Piątek, 2016.05.20 12:14, IP:83.5.210.XXX
ok
5
not ok
1
odpowiedz|usuń
~Autor: ~Autor: Dzięki Bogu za ks Marcina Lutra. Gdyby nie on to byś nawet nie miał pojecia o czym się mówi i spiewa podczas mszy. ...
bredzisz - patrz wyzej.
dodano: Piątek, 2016.05.20 12:15, IP:94.102.48.XXX
ok
5
not ok
1
odpowiedz|usuń
~Ksiądz: ~Autor: bredzisz - patrz wyzej....
poczytaj Pismo Święte, albo zmień forum i nie zaśmiecaj swoimi pustymi postami tej witryny
dodano: Niedziela, 2016.05.22 22:59, IP:79.188.242.XXX
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: luter bredzi bo jest od bestii: Anneliese Michel: "Lutra myśmy natchnęli a Zwinglego stary lucyfer"
dodano: Poniedziałek, 2016.05.23 11:02, IP:83.4.99.XXX
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
~NIEmacie tego PROtestan: PIERWOTNOŚĆ i ŚWIĘTOŚĆ Anna Katharina Emmerick: "Mój Oblubieniec ukazał mi niesłychany nieład i wewnętrzną nieczystość wszystkich rzeczy oraz wszelkie Swoje działania, zmierzające do przywrócenia stanu początkowego" "Pierwsza [praindoeuropejska] mowa ojczysta Adama, Sema i Noego jest inna i tylko w poszczególnych jeszcze narzeczach istnieje. Pierwszymi czystymi [indoiranskimi] córkami tej mowy jest mowa Baktrów, Zendów i święta mowa Indów. W tych językach, słowa można znaleźć dokładnie podobne do dolnoniemieckiego mojego rodzinnego miasta. W tym języku napisana też jest książka, którą w dzisiejszym Ktezyfonie, nad rzeką Tygrys leżącym, widzę."
dodano: Poniedziałek, 2016.05.23 11:06, IP:209.200.232.XXX
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
~Autor: ~NIEmacie tego PROtestan: PIERWOTNOŚĆ i ŚWIĘTOŚĆ Anna Katharina Emmerick:
epoznan.pl/blogi-blog-213-7996
dodano: Poniedziałek, 2016.05.23 11:07, IP:83.4.99.XXX
ok
3
not ok
0
odpowiedz|usuń
DODAJ KOMENTARZ | Jesteś niezalogowany, Twój nick będzie poprzedzony ~zaloguj | zarejestruj
Liczba znaków do wykorzystania: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Forum
Do poprawnego działania mechanizmu dodawania komentarzy wymagane jest włączenie obsługi ciasteczek.
avatar
MACIEJ BRZEZIŃSKI
poznanskiehistorie.epoznan.pl
RSSsend_message
Nazywam się Maciej Brzeziński. Z wykształcenia jestem historykiem i wschodoznawcą. Od maja 2011 roku prowadzę tego bloga. Historia Poznania to jedna z moich pasji, ale za to największa, dlatego chcę popularyzować fascynujące dzieje tego miasta. Można mnie znaleźć także pod adresem: www.poznanskiehistorie.blogspot.com oraz na facebooku. Zapraszam więc do lektury.
Mój kontakt: poznanskiehistorie@gmail.com
ARCHIWUM WPISÓW
10 niesamowitych poznańskich pomników (22 sty 2019)
To już sto lat, czyli historia PSS "Społem" (13 sty 2019)
Kaisergarten, czyli niezwykły poznański teatr variete (13 sty 2019)
Od żartu do zwierzyńca, czyli historia ogrodu zoologicznego na Jeżycach (30 lip 2018)
Lokacja Poznania na prawie niemieckim w 1253 r. (14 lip 2018)
Od ewangelickiej "katedry" do katolickiego kościoła (5 lip 2018)
Jerzy Mieloch - motocyklowy mistrz z Poznania (28 cze 2018)
Od osady Piaski do Placu Bernardyńskiego (22 cze 2018)
Poznański zbór Kościoła Zielonoświątkowego (17 cze 2018)
Nowy Ratusz na Starym Rynku (31 maj 2018)
10 łazarskich "perełek" (17 maj 2018)
Wielkopolska Wiosna Ludów (12 maj 2018)
Kościoły międzywojennego Poznania (3 maj 2018)
Zielona dolina Cybiny (26 kwi 2018)
Poznański pułk rumuńskiego króla (14 kwi 2018)
Wielkanoc na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX stulecia (30 mar 2018)
Kino "Słońce" w Poznaniu 1927 - 1945 (17 mar 2018)
Piękno nieodzyskane, czyli 10 obiektów, których już nie znajdziemy w Poznaniu (8 mar 2018)
Maltanka, czyli historia niezwykłej poznańskiej kolejki (16 lut 2018)
Katalog Domu Sportowego Jana Wiencka z 1929 roku (8 lut 2018)
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w Poznaniu (4 lut 2018)
"Portki księdza", czyli historia nieistniejącego kościoła ewangelickiego św. Piotra i jego parafii (26 sty 2018)
Klementyna Śliwińska - pionierka polskiego automobilizmu (21 sty 2018)
Przemysław Garczyński - "Kelner" - recenzja (18 sty 2018)
10 jeżyckich "perełek" (13 sty 2018)
Zupa z konopi, wróżby i gwiazdory, czyli Boże Narodzenie na wielkopolskiej wsi w drugiej połowie XIX w. (22 gru 2017)
Pierwszy dowódca, czyli opowieść o Stanisławie Taczaku (14 gru 2017)
Katarzyna Marciszewska "Wiedźmy Himmlera" - recenzja (10 gru 2017)
Wielki kryzys 1929 roku w Poznaniu (8 gru 2017)
Pod skrzydłami pegaza (3 gru 2017)
Kaiser Wilhelm-Siedlung, czyli osiedle kolejarzy przy ulicy Hutniczej (16 lis 2017)
Ormianie w dawnym Poznaniu (9 lis 2017)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (3 lis 2017)
10 grunwaldzkich "perełek" (27 paź 2017)
Balony, sterowce, aeroplany, czyli początki lotnictwa w Poznaniu (19 paź 2017)
Krótka historia osiedla Piątkowo-Naramowice (11 paź 2017)
Pogrobowiec, czyli historia króla Przemysła II (5 paź 2017)
Złota Kaplica, czyli cząstka Bizancjum w Poznaniu (28 wrz 2017)
Szkoła Wydziałowa Poznańska (2 wrz 2017)
Ogródki rozrywkowe i wyścigi konne, czyli jak dawniej bawiono się przy Drodze Dębińskiej (21 sie 2017)
10 wildeckich "perełek" (8 sie 2017)
Poznański gotyk, część 2 (23 lip 2017)
Poznański gotyk, część 1 (13 lip 2017)
Bunt wójta Przemka (3 lip 2017)
Sołacz - willowa dzielnica Poznania (15 cze 2017)
Cesarzowa Wiktoria w Poznaniu (9 cze 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2 (27 maj 2017)
Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1 (18 maj 2017)
Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku. (14 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 2 (4 maj 2017)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1835, część 1 (27 kwi 2017)
10 poznańskich "naj..." (18 kwi 2017)
Medycyna i higiena w renesansowym Poznaniu (2 kwi 2017)
Adwentyści Dnia Siódmego w Poznaniu (22 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 2 (9 mar 2017)
Bambrzy w dziejach Poznania, część 1 (3 mar 2017)
Jeżyckie wille - luksus i elegancja (15 lut 2017)
Legendarni biskupi poznańscy wg Długosza (6 lut 2017)
10 najsłynniejszych poznanianek (II) (22 sty 2017)
Poznaniacy wobec powstania listopadowego (30 lis 2016)
Paganini w Poznaniu (23 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2 (17 lis 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1 (9 lis 2016)
Żydzi w międzywojennym Poznaniu (27 paź 2016)
Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu (19 paź 2016)
10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu (13 paź 2016)
Aleksander I w Poznaniu (29 wrz 2016)
Współczesne kościoły Poznania (23 wrz 2016)
Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań" (14 wrz 2016)
Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona (6 sie 2016)
Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu (17 lip 2016)
Od października do czerwca, czyli ogólnopolskie znaczenie Czerwca'56 (7 lip 2016)
Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic (23 cze 2016)
Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu (16 cze 2016)
95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich (2 cze 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 2 (25 maj 2016)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1 (19 maj 2016)
Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej (5 maj 2016)
Obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu w 1966 roku (24 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2 (16 kwi 2016)
Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1 (10 kwi 2016)
Socrealizm w Poznaniu (16 mar 2016)
Panowie z Górki (2 mar 2016)
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetu (25 lut 2016)
Jordan - biskup polski czy poznański? (11 lut 2016)
Zjazd poznański 1530 roku (3 lut 2016)
Architektura międzywojennego Poznania (28 sty 2016)
10 nietuzinkowych poznaniaków (12 sty 2016)
Życie w Poznaniu w pierwszych miesiącach Wielkiej Wojny w świetle "Kuriera Poznańskiego" (15 gru 2015)
Święci patroni Poznania (9 gru 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 2 (24 lis 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1740, część 1 (17 lis 2015)
Cmentarz na Górczynie (4 lis 2015)
130 lat komunikacji telefonicznej w Poznaniu (21 paź 2015)
Włosi w dawnym Poznaniu (7 paź 2015)
"Ukochana żona", czyli historia księżnej Ryksy szwedzkiej, żony Przemysła II (12 sie 2015)
10 najpiękniejszych kamienic poznańskiej "belle epoque" (28 lip 2015)
Od Intendentury do Collegium Historicum (14 lip 2015)
"Naród Sobie", czyli narodziny i pierwsze lata Teatru Polskiego w Poznaniu (30 cze 2015)
Rymarze, krawcy i kuśnierze, czyli słów kilka o rzemieślnikach w średniowiecznym Poznaniu (24 cze 2015)
Kulturkampf (9 cze 2015)
Poznańscy muzułmanie (2 cze 2015)
Port rzeczny w Poznaniu (26 maj 2015)
10 osobliwości Poznania (13 maj 2015)
Szkoci w Poznaniu (5 maj 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 2 (27 kwi 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1700, część 1 (21 kwi 2015)
Poznańscy reformaci i ich śródecki kościół (24 mar 2015)
Generał Krzyżanowski, czyli jak wielkopolski szlachcic został amerykańskim bohaterem (10 mar 2015)
Ludzie niezwyczajni - o Dezyderym Chłapowskim i księdzu Piotrze Wawrzyniaku słów kilka (3 mar 2015)
10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (17 lut 2015)
Marcin Kasprzak i Róża Luksemburg, czyli socjaliści w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2015)
Wybierzmy 10 najpiękniejszych miejsc w Poznaniu (26 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 2 (18 sty 2015)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1650, część 1 (11 sty 2015)
Poznańska parafia prawosławna (14 gru 2014)
10 najpiękniejszych i najcenniejszych poznańskich kościołów (30 lis 2014)
"De optimo senatore", czyli międzynarodowa kariera pewnego poznańskiego biskupa (16 lis 2014)
Od Wszystkich Świętych do Andrzejek, czyli listopad w wielkopolskiej tradycji ludowej (2 lis 2014)
Poznań 1146 - Krzyszków 1157 (26 paź 2014)
Historia Folwarku Edwardowo (12 paź 2014)
Targowisko, centrum polskości i miejsce zgromadzeń, czyli Stary Rynek w XIX wieku (9 paź 2014)
10 symboli Poznania (21 wrz 2014)
Ad maiorem Dei gloriam, czyli przybycie jezuitów do Poznania (14 wrz 2014)
Na pensji w Poznaniu dziewiętnastego stulecia (7 wrz 2014)
Dzieje Górczyna (31 sie 2014)
Przerwa wakacyjna (27 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 2 (21 lip 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1580, część 1 (13 lip 2014)
10 najsłynniejszych poznanianek (29 cze 2014)
Katedra poznańska królewską nekropolią? (22 cze 2014)
Grecy w Poznaniu (15 cze 2014)
Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłej (8 cze 2014)
Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego (1 cze 2014)
Gniezno czy Poznań? Gdzie znajdowała się pierwsza stolica Polski? (25 maj 2014)
No to mamy już 3 lata! (21 maj 2014)
10 osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania (18 maj 2014)
Co kryje park na osiedlu Czecha? Pruskie umocnienia wśród ratajskich bloków! (11 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 2 (4 maj 2014)
Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1500, część 1 (27 kwi 2014)
Wesołych Świąt! (13 kwi 2014)
Beocja czy Sparta? Jak wykształcił się poznański etos (23 mar 2014)
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce i jego poznańska siedziba (16 mar 2014)
Pomniki Wieszcza Adama w Poznaniu (2 mar 2014)
Dominikanie, karmelici, bernardyni, czyli zakony żebracze w średniowiecznym Poznaniu (16 lut 2014)
Od Śluzy Katedralnej do powstania ICHOT (9 lut 2014)
W domu i w kamienicy, czyli jak mieszkali poznaniacy w XIX stuleciu (2 lut 2014)
Od osady Stelmachy do placu Wiosny Ludów (26 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 2 (19 sty 2014)
Wehikuł czasu, czyli jak się żyło w Poznaniu 600 lat temu, część 1 (12 sty 2014)
Dwa stare forty. Jedna historia, wspólna przyszłość? (5 sty 2014)
Chwała Zwycięzcom! (26 gru 2013)
Wesołych Świąt! (22 gru 2013)
Z Poznania do Hollywood, czyli historia Lilli Palmer (15 gru 2013)
Legenda o trzech skradzionych Hostiach - prawda, czy mit? (8 gru 2013)
Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (1 gru 2013)
Panorama renesansowego Poznania (17 lis 2013)
Miejsce kaźni Wielkopolan w okresie II wojny światowej - obóz koncentracyjny w Forcie VII w Poznaniu (8 lis 2013)
Kłopotliwy honorowy obywatel miasta Poznania (3 lis 2013)
Historia Jeżyc, część 2 (27 paź 2013)
Historia Jeżyc, część 1 (20 paź 2013)
Poznań kontra Kraków, czyli jezuickie starania o uniwersytet w Poznaniu w 1611 roku (13 paź 2013)
Doktor Marcin i inni, czyli początki poznańskiej pracy organicznej (29 wrz 2013)
Poznań w oparach czarnej magii (24 wrz 2013)
"W Poznaniu na wygnaniu", czyli poznańskie lata Kazimiery Iłłakowiczówny (15 wrz 2013)
Perły poznańskich podwórek, czyli ul. Ratajczaka 14 - historia zabudowy w podwórzu (8 wrz 2013)
Przerwa wakacyjna (21 lip 2013)
Burzliwe dzieje ratuszowego orła (14 lip 2013)
Podróż sentymentalna kolejką wąskotorową - kiedyś czasy świetności, a dziś pozostałości i wspomnienia (7 lip 2013)
Poznań pod wodą (30 cze 2013)
Wędrujące serce generała (23 cze 2013)
Pancerna Impreza. Fotorelacja z Dnia Otwartych Koszar w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych (16 cze 2013)
Odrodzenie z upadku, czyli działalność Komisji Dobrego Porządku w Poznaniu (9 cze 2013)
Fort VIIa - militarna przeszłość, "biurowa" przyszłość (2 cze 2013)
Od Wszechnicy Piastowskiej do Uniwersytetu Poznańskiego (26 maj 2013)
Książę Przemysł I - ojciec Poznania (19 maj 2013)
Medycyna i higiena w Poznaniu XIX stulecia (12 maj 2013)
28. Dni Ułana 2013 - fotorelacja Agnieszki Wiśniewskiej. (7 maj 2013)
"Błazeńskie urządzenie", czyli historia poznańskich koziołków (28 kwi 2013)
Poznańska Gra Liczbowa "Koziołki" (21 kwi 2013)
Hipodrom Wola - tradycja i teraźniejszość (14 kwi 2013)
Halo, halo, tu Radio Poznań! (7 kwi 2013)
Wesołych Świąt (28 mar 2013)
Książka w renesansowym Poznaniu (24 mar 2013)
Świat, którego już nie ma - Bambrzy na poznańskich Ratajach (17 mar 2013)
"Wichrzyciele i warchoły", czyli Marzec'68 w Poznaniu (10 mar 2013)
Apel (3 mar 2013)
Pozostałości Poznańskiej Twierdzy Fortowej - Fort 1 (3 mar 2013)
Alianckie naloty na Poznań (24 lut 2013)
Budynki pokawaleryjskie w Poznaniu, czyli od koszar do osiedla (17 lut 2013)
Jego Królewska Mość Mikołaj Rychlik (10 lut 2013)
Poznań w latach Wielkiej Wojny (3 lut 2013)
Zachować w pamięci miniony czas, czyli o Muzeum Uzbrojenia na poznańskiej Cytadeli (27 sty 2013)
Konkurs "Blog Roku 2012" (24 sty 2013)
"Piękna Polka", czyli historia królowej Elżbiety Ryksy (20 sty 2013)
Spotkanie z Igorem Janke (15 sty 2013)
Poznańskie stadiony, część 3 - Stadion przy ul. Bułgarskiej (13 sty 2013)
Dwieście lat temu urodził się Hipolit Cegielski! (6 sty 2013)
Wesołych Świąt !!! (19 gru 2012)
Rozrywki dzieci i młodzieży w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (9 gru 2012)
Powojenna odbudowa Starego Rynku (2 gru 2012)
Roman Wilhelmi - wybitny aktor z Poznania (25 lis 2012)
Ponowny pochówek junikowskich kosynierów (21 lis 2012)
Antiqua civitas posnaniensis, czyli dzieje Śródki (18 lis 2012)
Poznań w listopadzie 1918 roku (11 lis 2012)
Poznańska moda w czasach Oświecenia (5 lis 2012)
Odsłonięcie pomnika Romana Wilhelmiego w Poznaniu - fotorelacja (5 lis 2012)
Mały komunikat (5 lis 2012)
Poznańskie stadiony, część 2 - Stadion im. Edmunda Szyca (5 lis 2012)
Legenda polskiej archeologii (21 paź 2012)
Jak budowano Winogrady (14 paź 2012)
Poznaniaków droga ku nowoczesności (8 paź 2012)
Złodziejki, prostytutki, cudzołożnice, czyli kobieca przestępczość w dawnym Poznaniu (30 wrz 2012)
Od mostu Łacina do mostu św. Rocha (23 wrz 2012)
Jak króla Henryka w Poznaniu witano (16 wrz 2012)
Poznańskie stadiony, część 1 - Stadion Lecha na Dębcu (9 wrz 2012)
Budowniczy, uczony, biskup i polityk, czyli opowieść o Janie Lubrańskim (2 wrz 2012)
Pomniki dziewiętnastowiecznego Poznania (26 sie 2012)
Poznańscy ułani (15 sie 2012)
Na scenach kabaretów międzywojennego Poznania (12 sie 2012)
Próby emancypacji poznańskich Żydów w pierwszej połowie XIX wieku (8 sie 2012)
Dzieje "Poznańskiej Wenecji" (5 sie 2012)
Czas na urlop! (17 lip 2012)
Poznański debiut Władysława Hańczy (15 lip 2012)
Najcenniejsza relikwia poznańskiej katedry (11 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 2 (8 lip 2012)
Łacińskie inskrypcje na poznańskim Ratuszu, część 1 (4 lip 2012)
Poznański romantyk - Ryszard Wincenty Berwiński (28 cze 2012)
Na pomoc Prezydentowi i Rządowi! Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku (24 cze 2012)
Roman May i jego przemysłowe imperium (20 cze 2012)
Poznańskie organy Ladegasta (17 cze 2012)
Książka w średniowiecznym Poznaniu (10 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 2 (6 cze 2012)
Wielkopolskie struktury przedwojennego wywiadu i kontrwywiadu, czyli "Dwójka" w Poznaniu i Bydgoszczy, część 1 (3 cze 2012)
"Echt Poznanioki" kontra "Galicjoki", czyli konflikt swój-obcy w międzywojennym Poznaniu (30 maj 2012)
Królewska Niemiecka Akademia (27 maj 2012)
No to stuknął nam roczek! (20 maj 2012)
Pierwszy polski podręcznik savoir-vivre (16 maj 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 2 (13 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 2 (9 maj 2012)
Dzieje poznańskiej masonerii, część 1 (6 maj 2012)
Poznań a Konstytucja 3 Maja (3 maj 2012)
Rowerem przez Afrykę (29 kwi 2012)
Rycerze św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu (25 kwi 2012)
Czy w Poznaniu strzelano do cara? (15 kwi 2012)
Początki poznańskiej kinematografii (11 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 2 (1 kwi 2012)
Palmy, zajączek i dyngus, czyli wielkopolskie tradycje wielkanocne, część 1 (28 mar 2012)
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1 (25 mar 2012)
Ostatnia publiczna egzekucja w Polsce (21 mar 2012)
Poznańskie duchy i zjawy (18 mar 2012)
Szermierz poznańskiej kontrreformacji (14 mar 2012)
Moda renesansowego Poznania (11 mar 2012)
Związki Józefa Ignacego Kraszewskiego z Poznaniem (7 mar 2012)
Edukacja regionalna - czy jest obecna w szkole? (4 mar 2012)
O profesji kata w dawnym Poznaniu (29 lut 2012)
Ferdinand Foch w Poznaniu (26 lut 2012)
Najstarsza poznańska nekropolia (22 lut 2012)
O poznańskich łaźniach (19 lut 2012)
Ustrój renesansowego Poznania (15 lut 2012)
Tragiczna historia Ludgardy (12 lut 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 3 (8 lut 2012)
Perły Starego Rynku, część 4 (5 lut 2012)
Matka, żona i nauczycielka, czyli pozycja kobiet w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (1 lut 2012)
Ze wspomnień poznańskiego architekta (29 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, częśc 2 (25 sty 2012)
Między lojalnością a kontestacją. Mniejszość niemiecka w międzywojennym Poznaniu (22 sty 2012)
Poznań w Prusach Południowych 1793 - 1806 (17 sty 2012)
Trakt Królewsko-Cesarski. Podróż po historii Poznania, część 1 (15 sty 2012)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania, część 2 (12 sty 2012)
Pomnik Powstańców Wielkopolskich (10 sty 2012)
Kawiarnia, teatr i karty, czyli kilka słów o rozrywkach osiemnastowiecznego Poznania (8 sty 2012)
Z Rogalina przez Francję i Holandię, do Brazylii (5 sty 2012)
Bale w hotelu Bazar (3 sty 2012)
Świąteczny komunikat (20 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 2 (18 gru 2011)
Gwiazdor, makiełki i Herody, czyli wielkopolskie tradycje bożonarodzeniowe, część 1 (15 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 3 (13 gru 2011)
Krynoliny, gorsety, surduty i cylindry. Kilka słów o modzie dziewiętnastowiecznego Poznania (11 gru 2011)
Prezydent "Rzeczpospolitej Polskiej Poznańskiej" (5 gru 2011)
Perły Starego Rynku, część 2 (4 gru 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 7 (1 gru 2011)
Most znany i nieznany (29 lis 2011)
Romantycy i spiskowcy, czyli próba wywołania powstania w 1846 roku w Poznaniu (27 lis 2011)
Mentalność mieszkańców dawnego Poznania (24 lis 2011)
Perły Starego Rynku, część 1 (22 lis 2011)
Elegantki i modnisie dwudziestolecia międzywojennego (20 lis 2011)
Prezydent-legenda, czyli opowieść o Cyrylu Ratajskim (17 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 2 (15 lis 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 6 (13 lis 2011)
Patron najsłynniejszej ulicy w Poznaniu (10 lis 2011)
Miłość i polityka (8 lis 2011)
Skóry, wosk, śledzie i wino, czyli handel nowożytnego Poznania, część 1 (6 lis 2011)
Jak budowano Rataje (3 lis 2011)
Cmentarze na poznańskiej Cytadeli (1 lis 2011)
Muzyka w dawnym Poznaniu (30 paź 2011)
Polacy i Niemcy w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (27 paź 2011)
Dyplomata - arcybiskup - więzień - kardynał (25 paź 2011)
To już niemal sto lat, czyli historia Warty Poznań (23 paź 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów osiemnastowiecznego Poznania (20 paź 2011)
Tramwaje konne w Poznaniu (18 paź 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 6 (16 paź 2011)
Religijność w barokowym Poznaniu (13 paź 2011)
Twórca poznańskiego ratusza (11 paź 2011)
Dzieje poznańskiej sceny operetkowej (9 paź 2011)
Poznańskie wiosła (6 paź 2011)
Rozrywki mieszkańców renesansowego Poznania (4 paź 2011)
Administracja niemiecka w okupowanym Poznaniu 1939-45 (2 paź 2011)
Doktor Marcin (29 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 5 (27 wrz 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 5 (25 wrz 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów siedemnastowiecznego Poznania (22 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 2 (20 wrz 2011)
Od miasta-twierdzy do nowoczesnej metropolii. Rozwój Poznania w 1 poł. XX wieku. (18 wrz 2011)
Ludność żydowska w średniowiecznym i nowożytnym Poznaniu (15 wrz 2011)
Filolog i fabrykant. Opowieść o Hipolicie Cegielskim (13 wrz 2011)
Historia "Kolejorza", część 1 (11 wrz 2011)
Pomnik Armii "Poznań" (9 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 2 (6 wrz 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 4 (4 wrz 2011)
Wrzesień 1939 roku w Poznaniu (2 wrz 2011)
Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym, część 1 (31 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 4 (29 sie 2011)
Most Królowej Jadwigi (27 sie 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów szesnastowiecznego Poznania (25 sie 2011)
Poznańska Georges Sand (23 sie 2011)
Bułgarzy w Poznaniu (21 sie 2011)
Kolegium Jezuickie w Poznaniu (19 sie 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 3 (17 sie 2011)
Występy Heleny Modrzejewskiej na scenach poznańskich teatrów (15 sie 2011)
Komunikat (30 lip 2011)
Przybycie Bambrów do Poznania (28 lip 2011)
Edward hr. Raczyński (1786 - 1845) (26 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 3. Czas pracy i odpoczynku. (25 lip 2011)
Edukacja dziewcząt w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (24 lip 2011)
Subiektywny przegląd ważnych, zabawnych i tragicznych wydarzeń z dziejów średniowiecznego Poznania (22 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 2 (22 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 2 (21 lip 2011)
Mikołaj Skrzetuski (ok. 1610 - 1673) (19 lip 2011)
Szwedzi w Poznaniu, część 1 (18 lip 2011)
Historia i zabytki Ostrowa Tumskiego, część 1 (17 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 3 (16 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 2 (15 lip 2011)
Poznań na morzach i oceanach, część 1 (14 lip 2011)
Inteligencja polska w dziewiętnastowiecznym Poznaniu (13 lip 2011)
Biskup Andrzej Bniński (1396 - 1479) (12 lip 2011)
Perypetie z pomnikiem Bamberki (11 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 2 (10 lip 2011)
Reformacja i kontrreformacja w Poznaniu, część 1 (9 lip 2011)
Biblioteka Raczyńskich (8 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 2 (7 lip 2011)
Antoni Pfitzner i jego firma (5 lip 2011)
Krótka historia Łazarza (4 lip 2011)
Życie codzienne mieszczan poznańskich w średniowieczu, część 1 (3 lip 2011)
Przyjęcia u prezydenta Ratajskiego (2 lip 2011)
Emilia Sczaniecka (1804 - 1896) (1 lip 2011)
Zajezdnia tramwajowa przy ulicy Gajowej (30 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 2 (29 cze 2011)
Pomnik Poznańskiego Czerwca'56 (28 cze 2011)
Poznański Czerwiec 1956 (27 cze 2011)
Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku (26 cze 2011)
Panorama średniowiecznego Poznania, część 1 (25 cze 2011)
Pomnik Bismarcka w Poznaniu (24 cze 2011)
Akademia Lubrańskiego (23 cze 2011)
Kościół św. Wojciecha (22 cze 2011)
Antoni Radziwiłł 1775 - 1833 (21 cze 2011)
Ustrój średniowiecznego Poznania (20 cze 2011)
Fortyfikacje Twierdzy Poznań - bariera w rozwoju miasta w XIX wieku (19 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 5 (18 cze 2011)
Pałac Górków (16 cze 2011)
Józef Struś 1510 - 1568 (15 cze 2011)
Brytyjski nalot na Poznań (14 cze 2011)
Krótka historia Wildy (13 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 2 (12 cze 2011)
Więzienia w Poznaniu (10 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 4 (9 cze 2011)
Pożary i powodzie w renesansowym Poznaniu (8 cze 2011)
Perła poznańskiego baroku (7 cze 2011)
Twórca praskiego golema był Poznaniakiem (6 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 3 (5 cze 2011)
Zamtuzy i gamratki, czyli płatna miłość w Poznaniu, część 1 (4 cze 2011)
Pręgierz (3 cze 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 2 (2 cze 2011)
Paweł Edmund Strzelecki 1797 - 1873 (1 cze 2011)
Zamek Wilhelma II (31 maj 2011)
Poznańskie czarownice i ich obrońcy (30 maj 2011)
Kulinarna historia Poznania, część 1 (29 maj 2011)
Poznaniak wśrod pionierów pediatrii (27 maj 2011)
Poznaniak współtwórcą wielkich odkryć geograficznych (26 maj 2011)
Sytuacja kobiet w renesansowym Poznaniu (25 maj 2011)
Zamek Przemysła (24 maj 2011)
Dopisek (23 maj 2011)
Napoleon w Poznaniu (23 maj 2011)
Herb miasta Poznania (22 maj 2011)
Skąd się wzięła nazwa "Poznań"? (21 maj 2011)
Witam wszystkich i zapraszam do lektury. (20 maj 2011)
Zdjęcie: Marek Barankiewicz